Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Wila Czarna (dalej: Serwis)

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma: Tomsa sp. zo.o. Ul. Kasprusie 7, 34-500 Zakopane wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 736-17-30-663 (dalej: Administrator).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
-przetwarzane zgodnie z prawem;
-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
-przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu

Dane osobowe użytkowników serwisu www.willaczarna.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@willaczarna.pl

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
-poprzez gromadzenie plików “cookies”

Przy pierwszej wizycie na stronie Willa Czarna użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
-sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
-stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. 


REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW I POBYTU GOŚCI W WILLA CZARNA

Wstęp 

  1.  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez usługodawcę, prawa
    i obowiązki usługodawcy i usługobiorców związane ze świadczeniem usług noclegowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług. 
  2.  Regulamin został umieszczony na stronie www usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 

a.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, 

b.  umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, 

c.  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 

d. Usługodawca – Tomsa sp. zo.o., UL. Kasprusie 7, 34-500 Zakopane woj. Małopolskie; NIP:  736-17-30-663, prowadzący ośrodek Willa Czarna

e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie gościem, 

f.  Gość – osoba korzystająca z usług noclegowych lub dodatkowych oferowanych przez ośrodek Willa Czarna w Zakopanem.  

g.  Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany usługobiorcy przez usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty przedpłaty za pobyt w ośrodku Willa Czarna. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez usługobiorcę wpłaty na rzecz usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług noclegowych lub usług dodatkowych oferowanych przez usługodawcę.  

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:    

a. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej ośrodka Willa Czarna i przesłanie go drogą elektroniczną, 

b. złożenie zamówienia na pobyt w ośrodku Willa Czarna drogą elektroniczną (e-mail), 

c. telefoniczne złożenie rezerwacji, 

d. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w ośrodku Willa Czarna tzw. bezpośrednia rezerwacja na miejscu. 

2. Rezerwacja dokonana w każdej powyższej formie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.  

III. Proces rezerwacji 

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, mailowo lub telefonicznie oraz dokonanie wymaganej płatności według warunków rezerwacji:

a. rezerwacja Standardowa:
    – Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 7 dni przed przyjazdem.  Wówczas wpłacona przedpłata zostanie zwrócona do 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 1 pokojo-noc. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za 1 pokojo-noc do 3 dni od dokonania rezerwacji.

b. rezerwacja Bezzwrotna:
     – Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt z góry do 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada.

c. rezerwacja Częściowo zwrotna*:
    –
Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za 50% jej wartości. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada
* (ma zastosowanie w przypadku rezerwacji terminu Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy)

2. Po dokonaniu rezerwacji na podany adres mailowy Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca. 

4. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa. 

5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). 

6. Płatności dokonuje się za pomocą: karty kredytowej, przelewu bankowego.
W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.  

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

 Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych w ośrodku Willa Czarna dostępny jest na stronie internetowej https://willaczarna.pl, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji. Ceny dostępne na stronie internetowej Willa Czarna zależne są od ilości osób i długości pobytu i zawierają podatek VAT. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy. 

V. Dokonywanie płatności i wystawianie faktury

 a. Płatności realizowane są w trakcie procesu rezerwacji. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej. 

b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, karty płatniczej, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty płatniczej za pisemną zgodą Usługobiorcy. 

c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w dokumencie autoryzacyjnym. 

d. Operatorem kart płatniczych jest Elavon. Operatorem płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego podanego na stronie www.willaczarna.pl  

Bank: Credit Agricole 
IBAN:PL 69 1940 1076 3201 2048 0000 0000
SWIFT/BIC: AGRIPLPR

f. Usługodawca wystawia faktury VAT. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać za swój pobyt fakturę na firmę, prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo lub telefonicznie do recepcji obiektu przed wpłaceniem zadatku. Brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż dokument zaliczkowy zostanie wystawiony na osobę fizyczną i nie będzie możliwości jego zmiany na fakturę na firmę.

g. W przypadku osobistego wynajmu noclegu bezpośrednio w obiekcie (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Willa Czarna zastrzega sobie prawo do pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa), jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”. 

VI. Potwierdzenie rezerwacji 

 a.  Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę wymaganej przedpłaty za pobyt w ośrodku Willa Czarna. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa. 

b.  Brak wpłaty wymaganej kwoty w terminie określonym w dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację usługobiorcy z rezerwacji usług noclegowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych. 

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji. 

Warunki anulowania rezerwacji: 

1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ramach oferty bezzwrotnej Gość zostanie obciążony opłatą za anulację pobytu w wysokości wpłaconego zadatku.

2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w określonym terminie w ramach wybranej oferty wpłacony zadatek zostanie zwrócony w ciągu 7 dni roboczych. Nie dotyczy oferty bezzwrotnej.  

3. Gość zostanie obciążony opłatą za anulację niezgodną z wybraną ofertą w wysokości ustalonego zadatku (dotyczy przekroczenia terminu ustalonego dla bez kosztowej anulacji) 

4. Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony drogą elektroniczną. 

5. Usługobiorca skracający pobyt w momencie, gdy jego pobyt już trwa (tj., gdy został zameldowany), zostaje obciążony całkowitym kosztem pobytu, który zadeklarował podczas dokonywania rezerwacji.  

VIII. Warunki zatwierdzania i rozwiązywania umów. 

 1.  Ośrodek Willa Czarna może odstąpić od wykonania usługi bez podania przyczyny. 

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”). 

IX. Ochrona danych osobowych 

 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.willaczarna.pl zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. 

2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez usługodawcę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania. 

4. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy. 

5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu. 

6. Administratorem danych osobowych jest:  

Tomsa sp. zo.o.
UL. Kasprusie 7, 34-500 Zakopane woj. Małopolskie 
NIP:  736-17-30-663 

prowadzący ośrodek Willa Czarna ul. Kasprusie 7,  34-500 Zakopane. 
Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

X. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

2. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, 

3. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. 

 4. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 

5. Reklamacja powinna: 

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres: recepcja@willaczarna.pl

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy, 

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy. 

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa. 
3. Data opublikowania regulaminu 01.08.2020